คณะกรรมการ สวก. ลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จของโครงการวิจัยด้านชลประทาน