สวก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องสแกนพื้นผิวแบบสามมิติ ด้วยเลเซอร์สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล”