สวก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตพริกแห้งปลอดภัย” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2