สวก. นำคณะกรรมการพิจารณา ติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียง