สวก. เข้าร่วมนิทรรศการวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ กรมการข้าว