สวก. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม 3 โครงการวิจัยคุณภาพ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล การส่งเสริม “แปลงใหญ่ผลิตลำไยนอกฤดู” เพื่อแก้ปัญหาราคาตก ลำไยล้นตลาด ผลักดันการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไยตกเกรดผลิตเป็นชาลำไยสด พร้อมโชว์งานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ