สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีชะลอการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงมังคุด” รุ่นที่ 3