สวก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมการเรียนการสอน เรื่อง “อาหารปลอดภัยสำหรับเด็กวัยเรียน”