สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5"