สวก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมัน รุ่นที่ 1 - 3