สวก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการจัดการดินปุ๋ยและการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน