สวก. จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมประกาศรับบทบาท บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมการเกษตรทั้งประเทศ