สวก. โชว์ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ด้วยแนวคิดเพิ่มมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพเสริมรายได้ ขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน