สวก. จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร