สวก. จัดปฐมนิเทศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2562