สวก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาระบบการรายงานและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งน้ำต้นทุนระดับหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการภัยแล้ง ผ่านโปรแกรมบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่”