สวก. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา SME สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปด้วยงานวิจัย หรือ “Boost camp” ครั้งที่ 5 ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม