สวก. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เปิดตัว Application อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AR