สวก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1” รุ่นที่ 2