สวก. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการ การศึกษาภัยแล้งกับบทบาทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นดินกับบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินต่อวัฏจักรน้ำ : กรณีศึกษาประเทศไทยตอนบน