สวก. ร่วมกับกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านไหม