สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4”