สวก. จัดประชุมคณะทำงานถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อน ครั้งที่ 1/2561