สวก. จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา “โครงการประเมินผลการบริหารจัดการและการดำเนินงานรอบ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)”