สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 2”