ผอ. สวก. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” เรื่อง “โปรแกรมช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ (NARK)”