สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการประมงทะเลสำหรับนักวิจัย”