นักวิจัยทุนสวก. เข้ารับรางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส. ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 “วิจัย-นวัตกรรม ขับเคลื่อนสหกรณ์และ SMEs เกษตร”