สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยีชะลอการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงมังคุด