สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง กล้วยหอมทอง : จัดการอย่างไร ให้ปลอดโรค รุ่นที่ 3