สวก. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”