สวก. ร่วมกับ 3 หน่วยงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ (NARK)”