สวก. เข้าร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมมาตรการเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0