สวก. ร่วมหารือและประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยกับกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร