สวก. ร่วมหารือและประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม