สวก. ร่วมหารือและประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยกับกรมประมง