สวก. ร่วมกับกรมหม่อนไหม จัดอบรม ในหัวข้อ “นวัตกรรมการผลิตแผ่นใยไหม”