สวก. ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็น “การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2561”