สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง “กล้วยหอมทอง : จัดการอย่างไร ให้ปลอดโรค” รุ่นที่ 1