สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง : จัดการอย่างไร ให้ปลอดโรค” รุ่นที่ 2