ผลงานวิจัยทุน สวก. ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ในงาน 46th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส