สวก. จัดเวที Agricultural Policy Forum : การเชื่อมโยงโซ่อุปทานไข่ไก่เพื่อการส่งออกของไทยกับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมไข่ไก่เมียนมาร์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจไข่ไก่ไทย