สวก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง