สวก. ร่วมหารือและประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยกับกรมส่งเสริมสหกรณ์