สวก. จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน และโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต