สวก. จัดฝึกอบรม เรื่อง “งานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 6”