สวก. จัดสัมมนาโชว์ผลงานวิจัย ภายใต้กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมัน