สวก. ร่วม TCELS จัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน Promoting I with I ครั้งที่ 1 ปีที่ 2