สวก. จัดฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 4