สวก. ประกาศเจตจำนง “การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”ภาคภาษาอังกฤษ